Vyhľadávanie


Zmluva o zaradení obchodu a aj produktov z obchodu do Katalógu Zaslveleceny.sk
                                                               
 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:Poskytovateľ:

 

Obchodné meno: Pavol Zbončák

Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca

IČO:  448 63 136

DIČ:   1078215116

IČ DPH: neplátci DPH

Spoločnosť zapísaná: v ŽR: Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: SK 1811000000002934477063 ( Tatra banka)


Objednávateľ:

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO:  

DIČ:   

IČ DPH: 

Spoločnosť zapísaná: 

Bankové spojenie:  

I. PREDMET ZMLUVY

1. 
Poskytovateľ je prevádzkovateľom katalógu www.zaskveleceny.sk a na základe tejto skutočnosti je poskytovateľ oprávnený poskytnúť odberateľovi za účelom umiestnenia Obchodu a aj produktov z Obchodu priestor na uvedenom katalógu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Poskytovateľ touto zmluvou ponecháva odberateľovi na Katalógu Zaskveleceny.sk priestor na umiestnenie Obchodu a aj produktov z Obchodu. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú sumu podľa podmienok tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že Obchod a aj produkty z Obchodu odberateľa budú počas celej doby zmluvného vzťahu sprístupnené, t.j. viditeľné pre požívateľov a návštevníkov uvedeného Katalógu. 

4. Poskytovateľ a zároveň aj Prevádzkovateľ Katalógu Zaskveleceny.sk nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť ponúkaného Tovaru. Za kvalitu, pôvod, dodanie, upotrebiteľnosť ponúkaného Tovaru zodpovedá výlučne a len samotný Obchodník. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezasahuje do cien a zmlúv obchodníka.


5.
 Prevádzkovateľ Katalógu je oprávnený informácie odoslané na Katalóg prostredníctvom XML súboru poskytnúť pre zobrazovanie na ďalších partnerských weboch mimo Katalógu, pričom odmena za jednotlivé odchádzajúce kliknutie na ponuky Tovaru Obchodníka, uskutočnené na partnerských internetových stránkach sa riadi cenníkom preklikov v zmysle Obchodných podmienok. Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Katalóg môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Katalógu a na partnerských internetových stránkach bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz o online nakupovaní (najmä portál Coolinzercia.sk).Prevádzkovateľ Obchodníkovi zobrazí štatistiky odchádzajúcich kliknutí z partnerských internetových stránok v analytickom nástroji, kde sú tiež dostupné podrobné štatistiky odchádzajúcich kliknutí z Katalógu. 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zaskveleceny.sk ani za spôsob akým služby Zaskveleceny.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Zaskveleceny.sk Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Zaskveleceny.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.         

 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v Katalógu, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby katalógu upravovať alebo inovovať. 

10. Obchodník/Odberateľ bude pravidelne dodávať aktualizované informácie o Tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML.

11. Exportný XML súbor môže obsahovať len tovar, ktorý je Obchodník schopný užívateľovi dodať. Tovar zahrnutý v rámci XML musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ katalógu nezodpovedá za tovar, ktorý obchodník ponúka.

12. Obchodník/Odberateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi, že  v rámci XML nebude a nesmie byť zahrnutý, Tovar kde je detská pornografia či inak poburujúci pornografický materiál.
Tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva - porušovanie práv k ochranným známkam, označeniam pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovaru určeného na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv.
Tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice resp. hnutí smerujúcich na potlačenie práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 13. Obchodník/Odberateľ berie na vedomie, že väčšina užívateľov užívajúcich katalóg Zaskveleceny.sk na vyhľadávanie a zakúpenie tovaru je v postavení spotrebiteľa a že sa na právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa, hlavne zákon č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Obchodníka dodržiavať ďalšie právne predpisy týkajúce sa špecifického Tovaru (napríklad úprava zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame týkajúca sa reklamy na doplnky stravy a liečivé prípravky).

14. Obchodník/Odberateľ je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi katalógu neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu užívateľov na základe čoho je prevádzkovateľ oprávnený obchodníka alebo jeho E-shop dočasne zablokovať. II. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Za zobrazovanie Obchodu a produktov na Katalógu uhradí objednávateľ prevádzkovateľovi odmenu 0,08 € za každý jeden preklik do obchodu.

2. Obchodník môže spoluprácu s Katalógom ukončiť na konci predplatného po vyčerpaní kreditu. Na žiadosť Obchodníka je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného, čím Obchodníkovi  nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody. Pokiaľ Obchodník ukončí spoluprácu pred minutím predplatného predplatné sa použije na úhradu Poplatkov za užívanie Katalógu.III. TRVANIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB


1. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť uzatvorením.

2. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená na dobu neurčitú a môže byť vypovedaná z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 1 mesiac (30 dní) a začína plynúť doručením výpovede druhej zmluvnej strane. Na žiadosť Obchodníka je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného kreditu, čím Obchodníkovi  nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody. Pokiaľ Obchodník ukončí spoluprácu pred minutím predplatného Kreditu zostatkový kredit sa použije na úhradu Poplatkov za užívanie Katalógu.


IV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.   

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplivajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.  Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, súhlasia s ním a svoj súhlas vyjadrujú vlastnoručným podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán na tejto zmluve.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.