Vyhľadávanie

Prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno: Pavol Zbončák

Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca

IČO:  448 63 136

DIČ:   1078215116

IČ DPH: neplátci DPH

Spoločnosť zapísaná: v ŽR: Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: SK 1811000000002934477063 ( Tatra banka)


 ďalej len prevádzkovateľ. 

 


Práva a povinnosti Obchodníka 


1. 
Registrácia, pri registrácii vyplní obchodník povinné údaje:
 
- Meno (môže napísať aj názov E-shopu)
 - Požívateľské meno  (môže napísať aj názov E-shopu)
 - Heslo
 - Overenie hesla
 - E-mailová adresa
 

 2. Po úspešnej registrácii je potrebné zaslať prevádzkovateľovi katalógu aktuálny súbor XML. Súbor XML môže byť v špecifikácii Google product feed, Heureka, Zbozi.cz. Obchodník si na hlavnej titulnej strane katalógu klikne na položku Pridať eshop následne si zvolí Pridať obchod, vyplní meno , email a do textu správy vloží súbor XML.


 3. Obchodník bude pravidelne dodávať aktualizované informácie o Tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML

4. XML súbor môže obsahovať len tovar, ktorý je Obchodník schopný užívateľovi dodať. Tovar zahrnutý v rámci XML musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ katalógu nezodpovedá za tovar, ktorý obchodník ponúka.

 5. Tovar, ktorý nesmie byť zahrnutý v rámci XM je detská pornografia či inak poburujúci pornografický materiál.
Tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva - porušovanie práv k ochranným známkam, označeniam pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovaru určeného na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv.
Tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice resp. hnutí smerujúcich na potlačenie práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.


6. Obchodník berie na vedomie, že väčšina užívateľov užívajúcich katalóg Zaskveleceny.sk na vyhľadávanie a zakúpenie tovaru je v postavení spotrebiteľa a že sa na právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa, hlavne zákon č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Obchodníka dodržiavať ďalšie právne predpisy týkajúce sa špecifického Tovaru (napríklad úprava zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame týkajúca sa reklamy na doplnky stravy a liečivé prípravky).

7.Obchodník sa zaväzuje ponúkať pri predaji v Katalógu nový a nepoužitý tovar. V prípade ponúkania použitého tovaru je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi ešte pred samotnou registráciou.

8. Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi katalógu neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu užívateľov na základe čoho je prevádzkovateľ oprávnený obchodníka alebo jeho E-shop dočasne zablokovať. 


                                                                                   
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa


1. Prevádzkovateľ Katalógu Zaskveleceny.sk nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť ponúkaného Tovaru. Za kvalitu, pôvod, dodanie, upotrebiteľnosť ponúkaného Tovaru zodpovedá výlučne a len samotný Obchodník. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezasahuje do cien a zmlúv obchodníka/obchodníkov.


2. 
Prevádzkovateľ Katalógu je oprávnený informácie odoslané na Portál prostredníctvom XML súboru poskytnúť pre zobrazovanie na ďalších partnerských weboch mimo Katalógu, pričom odmena za jednotlivé odchádzajúce kliknutie na ponuky Tovaru Obchodníka, uskutočnené na partnerských internetových stránkach, sa riadi cenníkom preklikov v zmysle Obchodných podmienok. Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Katalóg môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Katalógu a na partnerských internetových stránkach bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz o online nakupovaní (najmä portál Coolinzercia.sk).Prevádzkovateľ Obchodníkovi zobrazí štatistiky odchádzajúcich kliknutí z partnerských internetových stránok v analytickom nástroji, kde sú tiež dostupné podrobné štatistiky odchádzajúcich kliknutí z Katalógu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zaskveleceny.sk ani za spôsob akým služby Zaskveleceny.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Zaskveleceny. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Zaskveleceny.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb a zároveň aj katalógu Zaskveleceny.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Zaskveleceny.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu/katalógu upravovať alebo inovovať. 

7.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v Katalógu, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 


Finančné podmienky užívania Katalógu pre Obchodníkov


1. Za zobrazovanie Obchodu a produktov na Katalógu uhradí objednávateľ prevádzkovateľovi odmenu 0,08 Eur za každý jeden preklik do obchodu.


2. Obchodník môže spoluprácu s Katalógom ukončiť na konci predplatného. Na žiadosť Obchodníka je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného, čím Obchodníkovi  nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody. Pokiaľ Obchodník ukončí spoluprácu pred minutím predplatného predplatné sa použije na úhradu Poplatkov za užívanie Katalógu.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.